Neis연동 초과근무
high price low price name
 
 
지문 단말기(7)
카드 단말기(2)
얼굴인식 단말기(2)
 
 

제품명  : BioStation L2 (지문/카드 겸용)
원산지  :한국
 
프로그램 : Neis 초근관리SW 
 
판매가격 :별도 문의요망 

 
 

제품명  : BioStation 2 (지문/카드 겸용)
원산지  :한국
 
프로그램 : Neis 초근관리SW 
 
판매가격 :별도 문의요망 

 
 
 
 

제품명  : BioStation A2 (지문+카드+영상촬영)
 
프로그램 : Neis 초근관리SW 
 
판매가격 :별도 문의요망 

 
 

제품명  : VDA-5000 (지문/카드 겸용)
 
프로그램 : Neis 초근관리SW 
 
판매가격 :별도 문의요망 

 
 
 
 

제품명  : Biolite Net (지문/카드 겸용)
 
프로그램 : Neis 초근관리SW 
 
판매가격 :별도 문의요망 

 
 

제품명  : VDA-4000 (지문/카드 겸용)
 
프로그램 : Neis 초근관리SW 
 
판매가격 :별도 문의요망 

 
 
 
 

제품명  : TS-628C (지문제품/카드옵션)
 
프로그램 : Neis 초근관리SW 
 
판매가격 :별도 문의요망 

 
 
 
 
Copyright ⓒ 동아아이티시스템(주) All right Reserved.

상호 : 동아아이티시스템(주) / 주소 : 서울시 영등포구 양평동3가 16 우림 E-Biz센타 802호
전화 : 02-2633-5710 / 사업자등록번호 : 503-81-20881 [사업자정보확인] / 통신판매업신고번호 : 제 2009-서울영등포-0530 호
개인정보관리책임자 : 김춘대 / 대표 : 김춘대